Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub
Bestyrelsen i Helsingør Svømmeklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der bliver
afholdt:

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 19.00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Helsingør Svømmeklubs klubhus på Borgmester P.
Christensens vej 14, 3000 Helsingør.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt godkendelse af budget og
    fastlæggelse af kontingent.
    Der stilles forslag om kontingentforhøjelse på tumling/småbørns hold i varmtvandsbassin
    (aldersgruppen 1-4 år omfattende skildpadde, søstjerne og pingvin 3-4 års hold), der har
    undervisning i en fuld sæson på 9 måneder i lighed med svømmeskolehold med undervisning i det
    store bassin. Der foreslås konkret en stigning på 40% så et sæsonkontingent på de pågældende hold
    vil udgøre 2.380 kr. mod i dag 1.700 kr. Kontingentforhøjelsen vil være gældende fra sæsonen 2023-
    2024.
4. Beretning fra eventuelle udvalg.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.
7. I ulige år, valg af formand.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Det reviderede årsregnskab kan rekvireres ved indlevering af frankeret svarkuvert til bestyrelsen,
Borgmester P. Christensens vej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til
bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under punkt 5 i dagsordenen, skal ifølge vedtægterne,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen, enten pr. almindelig post til adressen Borgmester P.
Christensens vej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til bestyrelsen på
e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk. Forslag skal under alle omstændigheder være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdelse. Forslag kan stilles af alle, der
er stemmeberettigede i henhold til vedtægterne. På forslaget skal forslagsgivers navn være angivet.

Eventuelt indkomne forslag kan rekvireres ved indlevering af frankeret svarkuvert hos bestyrelsen,
Borgmester P. Christensens vej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til
bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk. Anmodning om udlevering af
eventuelt indkomne forslag vil tidligst blive behandlet 7 dage før generalforsamlingen.

Vores sponsorer